Moision Pientalot ry

Säännöt
MOISION PIENTALOT RY
Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Moision Pientalot ry ja sen kotipaikka on Turku.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistöjen, pari- ja rivitalojen omistajien ja haltioiden
yhdistyksenä, valvoa heidän yleistä, taloudellisia ja paikallisia etujaan, kiinteistön omistusta ja
hallintaa koskevia asioita sekä edistää toimialueensa luonnon ja ympäristön suojelua sekä
kulttuuriarvoja ja pyrkiä vaikuttamaan elinympäristön laatuun. Yhdistys ei toimi taloudellisen
voiton saavuttamiseksi eikä aja jäsenille toiminnasta mahdollisesti kertyvää säästöä. Yhdistys on
puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa turvaamiseksi yhdistys
järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia, retkiä, kulttuuritilaisuuksia
ja muuta samantapaista toimintaa.
toimii paikallisten olojen parantamiseksi tekemällä viranomaisille esityksiä ja anomuksia.
pyrkii saamaan pienkiinteistöjen omistajien edustajia kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin
avustaa jäseniä tarvittaessa kohtuullista korvausta vastaan itsekannattavuusperiaatetta
noudattaen kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa,
voi kuulua jäsenenä Suomen Omakotiliitto ry:een ja voi myös erota siitä kevätkokouksen 2/3
enemmistön päätöksellä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee yhdistyksen
tarkoitusperää,
voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia, jälkisäädöksiä, rahastoja ja avustuksia,
voi panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia ja harjoittaa ravitsemusliikettä yhdessä
liikepaikassa.

3§ Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen Suomen kansalainen tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa tai hallitseen kiinteistön tai osan siitä.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kevätkokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilöitä, jotka
ovat erittäin ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.
Yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa.

4§ Jäsenvelvoitteet
Yhdistyksen jäsenen on
suoritettava jäsenmaksunsa johtokunnan määräämällä tavalla ja aikana,
noudatettava yhdistyksen päätöksiä ja määräyksiä,
ilmoitettava jäsentietojen muutoksista sekä lisäksi muutoin noudatettava , mitä näissä
säännöissä on säädetty.

5§ Yhdistyksen jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain johtokunnan määräämänä aikana ja tavalla
syyskokouksen päättämän jäsenmaksun.
Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksuja.
Yhdistyksen kuuluessa Suomen Omakotiliittoon maksetaan sille jäsenmaksua.

6§ Eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle ilmoittaakseen eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen,
joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä,
joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa,
joka on toiminut vastoin yhdistyksen etuja.
Johtokunnan päätökseen tyytymättömällä on oikeus vedota yhdistyksen lähinnä seuraavaan
kokoukseen esittämällä asia kirjallisesti johtokunnalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan.
Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki yhdistyksen jäsenoikeudet.

7§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätäntävaltaansa kevät- , syys- ja ylimääräisissä kokouksissa,
joissa jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenelllä on yksi ääni. Puhe- ja äänioikeutta ei voi siirtää
toiselle. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänten jakaantuessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa äänestyksissä tulee
päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia
pidetään niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi ja aina silloin, kun vähintään 1⁄4 jäsenistä
sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, vuosi- eli kevätkokous, joka pidetään vuosittain
viimeistään maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa.
Vuosi- eli kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
5. Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat.
6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto.
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille.
8. Käsitellään aloitteet.
9. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat.
5. Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat.
6. Esitetään johtokunnan laatima talousarvio seuraavalle toimintakaudelle sekä päätetään
jäsenmaksun suuruudesta ja mahdollisten toimihenkilöiden, puheenjohtajan ja johtokunnan
jäsenten palkkioista ja palkoista.
7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi. Vaali suoritetaan umpilipuin.
8. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
10. Valitaan tarvittaessa edustaja Suomen Omakotiliiton kokoukseen ja ehdokkaat edellä
mainitun liiton hallitukseen seuraavaa toimikautta varten.
11. Asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaa vuotta varten.
12. Määrätään, mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa on käytettävä
seuraavana vuonna ja missä lehdessä kokouskutsut on julkaistava, jos käytetään
sanomalehti-ilmoitustapaa. Samoin määrätään, miten muut tiedonannot seuraavana vuonna
jäsenille toimitetaan.
13. Käsitellään aloitteet.
14. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
Aloitteet yhdistyksen vuosi- eli kevätkokoukseen on tehtävä helmikuun loppuun mennessä ja
syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä. Johtokunnan on kokouksen asiapapereihin
liitettävä lausunto aloitteista.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päätöksen mukaisesti joko ilmoituksella
syyskokouksessa määrätyssä sanomalehdessä tai kirjeellä tai paikkakunnan ilmoitustaululle
kiinnitettävällä ilmoituksella. Kevät- eli vuosikokous ja syyskokous on kutsuttava koolle vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ja ylimääräiset kokoukset vähintään viisi (5)
vuorokautta ennen kokousta.

8§ Yhdistyksen johtokunta
Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu syyskokouksen vuodeksi
kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8), enintään kaksitoista (12)
varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä kahdeksi (2) vuokdeksi kerrallaan. Johtokunnan
varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ,
jäsenrekisterinhoitajan, virkistys- ja lehdistövastaavan sekä ottaa mahdolliset toimihenkilöt
palvelukseen. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeisen kalenterivuoden alusta.
Johtokunnan jäsen voi erota tehtävästään omasta tahdostaan ja eroaminen kirjataan
pöytäkirjaan.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet
johtokunnan jäsenistä osallistuvat päätöksen tekoon.
Johtokunnan kokous kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse tai
kirjeitse kolem (3)vuorokautta ennen kokousta silloin, kun puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
puolet johtokunnan jäsenistä haluavat kokoontua.
Johtokunnan tehtävänä on
johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistystä koskevat asiat siten, että yhdistyksen
sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten päätöksiä noudatetaan.
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat.
toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten
valmistumisesta.
laatia vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta.
laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta kuten 3 ja 6 §:ssä on
määrätty. Pitää jäsenluetteloa.
Pitää yhteyttä Suomen Omakotiliittoon, mikäli yhdistys kuuluu siihen.
valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja ottaa johtokunnasta tai ulkopuolelta sihteeri,
rahastonhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja ym toimihenkilöt.

9§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ Tilintarkastus
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis tilintarkastajille esitettäksi
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ Tilinkäyttöoikeus
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on kahdella johtokunnan jäsenellä.

12§
Velan ottaminen
Johtokunnalla ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen, ellei yhdistyksen kevät – tai
syyskokous ole siihen valtuuttanut.

13§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahden peräkkäisen kokousen päätöksellä
edellyttäen, että toinen kokouksista on joko kevät- tai syyskokous ja kokousten väli on vähintään
neljätoista (14) vuorokautta. Lisäksi muutosta on pitänyt kannattaa vähintään 3⁄4 enemmistö
äänestyksessä annetuista äänistä kevät – tai syyskokouksessa.

14§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden (2) vähintään neljätoista (14) vuorokauden väliajoin
pidettävän kokouksen yhtäpitävä päätös. Toisen kokouksen on oltava kevät- tai syyskokous.
Lisäksi purkamista on pitänyt kannattaa vähintään 3⁄4 enemmistö äänestyksessä annetuista
äänistä kevät- tai syyskokouksessa.
Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneistä varoista luovutettava
neljäsosa 1⁄4 Suomen Omakotiliitto ry:lle, jos yhdistys siihen kuuluu. Lopuista varoista tai mikäli
yhdistys ei siihen kuulu, kaikista varoista on samalla päätettävä, miten ne on käytettävä
sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut.

15§ Muut kohdat
Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslakia.