Moision Pientalot ry

Säännöt
MOISION JA YLI-MAARIAN PIENTALOT RY Säännöt


Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Moision ja Yli-Maarian Pientalot ry ja sen kotipaikka on Turku.


Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistöjen, pari- ja rivitalojen omistajien ja haltioiden yhdistyksenä, valvoa heidän yleistä, taloudellisia ja paikallisia etujaan, kiinteistön omistusta ja hallintaa koskevia asioita sekä edistää toimialueensa luonnon ja ympäristön suojelua sekä kulttuuriarvoja ja pyrkiä vaikuttamaan elinympäristön laatuun. Yhdistys ei toimi taloudellisen voiton saavuttamiseksi eikä aja jäsenille toiminnasta mahdollisesti kertyvää säästöä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa turvaamiseksi yhdistys
• järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia, retkiä, kulttuuritilaisuuksia ja muuta samantapaista toimintaa.
• toimii paikallisten olojen parantamiseksi tekemällä viranomaisille esityksiä ja anomuksia.
• pyrkii saamaan pienkiinteistöjen omistajien edustajia kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin
• avustaa jäseniä tarvittaessa kohtuullista korvausta vastaan itsekannattavuusperiaatetta noudattaen kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa,
• voi kuulua jäsenenä Suomen Omakotiliitto ry:een ja voi myös erota siitä kevätkokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
• voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee yhdistyksen tarkoitusperää,
• voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia, jälkisäädöksiä, rahastoja ja avustuksia,
• voi panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia ja harjoittaa ravitsemusliikettä yhdessä liikepaikassa.


Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen Suomen kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa tai hallitseen kiinteistön tai osan siitä.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kevätkokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.
Yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa.


Jäsenvelvoitteet
Yhdistyksen jäsenen on
• suoritettava jäsenmaksunsa johtokunnan määräämällä tavalla ja aikana,
• noudatettava yhdistyksen päätöksiä ja määräyksiä,
• ilmoitettava jäsentietojen muutoksista sekä lisäksi muutoin noudatettava , mitä näissä säännöissä on säädetty.


Yhdistyksen jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain johtokunnan määräämänä aikana ja tavalla syyskokouksen päättämän jäsenmaksun.
Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksuja.
Yhdistyksen kuuluessa Suomen Omakotiliittoon maksetaan sille jäsenmaksua.


Eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle ilmoittaakseen eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen,
• joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä,
• joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa,
• joka on toiminut vastoin yhdistyksen etuja.
Johtokunnan päätökseen tyytymättömällä on oikeus vedota yhdistyksen lähinnä seuraavaan kokoukseen esittämällä asia kirjallisesti johtokunnalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki yhdistyksen jäsenoikeudet.


Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätäntävaltaansa kevät- , syys- ja ylimääräisissä kokouksissa, joissa jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenelllä on yksi ääni. Puhe- ja äänioikeutta ei voi siirtää toiselle. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa äänestyksissä tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi ja aina silloin, kun vähintään ¼ jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, vuosi- eli kevätkokous, joka pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa.
Vuosi- eli kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
5. Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat.
6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8. Käsitellään aloitteet.
9. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat.
5. Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat.
6. Esitetään johtokunnan laatima talousarvio seuraavalle toimintakaudelle sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja mahdollisten toimihenkilöiden, puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkioista ja palkoista.
7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Vaali suoritetaan umpilipuin.
8. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
10. Valitaan tarvittaessa edustaja Suomen Omakotiliiton kokoukseen ja ehdokkaat edellä mainitun liiton hallitukseen seuraavaa toimikautta varten.
11. Asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaa vuotta varten.
12. Määrätään, mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa on käytettävä seuraavana vuonna ja missä lehdessä kokouskutsut on julkaistava, jos käytetään sanomalehti-ilmoitustapaa. Samoin määrätään, miten muut tiedonannot seuraavana vuonna jäsenille toimitetaan.
13. Käsitellään aloitteet.
14. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
Aloitteet yhdistyksen vuosi- eli kevätkokoukseen on tehtävä helmikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä. Johtokunnan on kokouksen asiapapereihin liitettävä lausunto aloitteista.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päätöksen mukaisesti joko ilmoituksella syyskokouksessa määrätyssä sanomalehdessä tai kirjeellä tai paikkakunnan ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella. Kevät- eli vuosikokous ja syyskokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ja ylimääräiset kokoukset vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.


Yhdistyksen johtokunta
Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8), enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä kahdeksi (2) vuokdeksi kerrallaan. Johtokunnan varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee sihteerin, rahastonhoitajan , jäsenrekisterinhoitajan, virkistys- ja lehdistövastaavan sekä ottaa mahdolliset toimihenkilöt palvelukseen. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeisen kalenterivuoden alusta.
Johtokunnan jäsen voi erota tehtävästään omasta tahdostaan ja eroaminen kirjataan pöytäkirjaan.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet johtokunnan jäsenistä osallistuvat päätöksen tekoon.
Johtokunnan kokous kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse tai kirjeitse kolem (3)vuorokautta ennen kokousta silloin, kun puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai puolet johtokunnan jäsenistä haluavat kokoontua.
Johtokunnan tehtävänä on
• johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistystä koskevat asiat siten, että yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten päätöksiä noudatetaan.
• kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat.
• toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
• hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistumisesta.
• laatia vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta.
• laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
• hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta kuten 3 ja 6 §:ssä on määrätty.
• pitää jäsenluetteloa.
• pitää yhteyttä Suomen Omakotiliittoon, mikäli yhdistys kuuluu siihen.
• valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja ottaa johtokunnasta tai ulkopuolelta sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja ym toimihenkilöt.


Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§
Tilintarkastus
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis tilintarkastajille esitettäksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
11§
Tilinkäyttöoikeus
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on kahdella johtokunnan jäsenellä.

12§
Velan ottaminen
Johtokunnalla ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen, ellei yhdistyksen kevät – tai syyskokous ole siihen valtuuttanut.

13§
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahden peräkkäisen kokousen päätöksellä edellyttäen, että toinen kokouksista on joko kevät- tai syyskokous ja kokousten väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Lisäksi muutosta on pitänyt kannattaa vähintään ¾ enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä kevät – tai syyskokouksessa.

14§
Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden (2) vähintään neljätoista (14) vuorokauden väliajoin pidettävän kokouksen yhtäpitävä päätös. Toisen kokouksen on oltava kevät- tai syyskokous. Lisäksi purkamista on pitänyt kannattaa vähintään ¾ enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä kevät- tai syyskokouksessa.
Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneistä varoista luovutettava neljäsosa ¼ Suomen Omakotiliitto ry:lle, jos yhdistys siihen kuuluu. Lopuista varoista tai mikäli yhdistys ei siihen kuulu, kaikista varoista on samalla päätettävä, miten ne on käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut.

15§
Muut kohdat
Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslakia.